Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek www.pramacom.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost Pramacom Prague spol. s r.o., IČO: 18630782, se sídlem Na pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 3992 (dále jen „Pramacom Prague nebo „my“).

Pramacom Prague respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky, a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života. Zavázali jsme se zavést vhodná opatření k zajištění ochrany, důvěrnosti a zabezpečení všech osobních údajů, které získáváme od subjektů údajů, a provádět jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem společnost Pramacom Prague nakládá s Vašimi osobními údaji. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o právech společnosti Pramacom Prague souvisejících s internetovými stránkami. 

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Toto prohlášení se skládá z následujících částí

 • Co jsou osobní údaje
 • Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?
 • Zásady používání souborů cookie
 • Widgety aplikací
 • Předávání informací. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?
 • Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP?
 • Jak chráníme Vaše osobní údaje 
 • Vaše práva
 • Vyloučení odpovědnosti a duševní vlastnictví
 • Změny tohoto prohlášení
 • Kontaktujte nás

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

Pramacom Prague shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi. Pramacom Prague shromažďuje a zpracovává pouze osobní údaje, které jsou relevantní, přiměřené a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Pramacom Prague činí veškeré rozumné kroky pro to, aby zajistila přesnost, úplnost, a kde je to zapotřebí, aktuálnost Vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 • Vaše identifikační a adresní údaje (např. jméno, příjmení, bydliště);
 • Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);
 • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb.

Účely zpracování mohou být zejména následující (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ zpracování):

Účel zpracování

Právní základ zpracování

plnění smlouvy mezi Vámi a námi plnění smlouvy mezi Vámi a Pramacom Prague
k poskytnutí služeb, o které jste požádali plnění smlouvy mezi Vámi a Pramacom Prague
vyřízení Vaší žádosti o cenovou nabídku prostřednictvím kontaktního formuláře na našich internetových stránkách 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a Pramacom Prague
 • provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy 
vyřízení jakýchkoliv Vašich dotazů, žádostí nebo stížností
 • plnění smlouvy mezi Vámi a Pramacom Prague
 • oprávněný zájem Pramacom Prague, konkrétně náš zájem na jasné komunikaci s Vámi, abychom porozuměli Vašim potřebám a mohli splnit Vaše očekávání
zasílání informací o našich nabídkách, novinkách, událostech (newslettery a jiné publikace)
 • pokud nejste naším zákazníkem, oprávněný zájem Pramacom Prague zasílat Vám naše nabídky uzpůsobené pro Vás 
 • Váš souhlas (pokud nejste naším zákazníkem)
kontaktování klienta/ péče o vztahy s klienty, dokonalejšímu zjištění Vašich potřeb a následné zlepšení našich produktů a služeb oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů
analyzování Vašeho procházení našich internetových stránek a vylepšení jejich používání (více informací v sekci Zásady používání souborů cookie níže) oprávněný zájem Pramacom Prague, konkrétně náš zájem na neustálém vylepšování našich internetových stránek a našich služeb a porozumění Vašim potřebám, abychom mohli splnit Vaše očekávání

U osobních údajů, které požadujeme pro plnění smlouvy s Vámi, nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi Vámi a Pramacom Prague ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Zásady používání souborů cookie

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookie, což jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné. Tato data využíváme např. k poskytování služeb a analýze návštěvnosti.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud však ukládání souborů cookie zakážete, nebudete moci pravděpodobně používat všechny funkce našich internetových stránek.

Widgety aplikací

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety různých aplikací (např. Google Maps). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností (např. Zásady ochrany osobních údajů Google). Pramacom Prague nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

Předávání informací. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Pramacom Prague předává Vaše osobní údaje pouze oprávněným příjemcům v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Pramacom Prague může předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Pramacom Prague povinna předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na Pramacom Prague.

Pramacom Prague je dále oprávněna předávat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Pramacom Prague jako její zpracovatelé a se kterými Pramacom Prague uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se např. o externí poskytovatele služeb, kteří Pramacom Prague pomáhají s poskytováním služeb, které Vám poskytujeme, a správou IT aplikací Pramacom Prague. Tito poskytovatelé jednají pouze na základě pokynů Pramacom Prague, mají přístup k Vašim osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a jsou vázáni stejnými povinnostmi týkajícími se zabezpečení a důvěrnosti jako Pramacom Prague. 

Pramacom Prague rovněž může sdílet Vaše osobní údaje v rámci skupiny Pramacom Prague pro vnitřní administrativní účely. 

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP?

V obecné rovině platí, že osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii (EU), resp. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). 

Pokud by však některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz výše) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Odkazy na internetové stránky třetích stran

Na našich internetových stránkách se mohou vyskytnout odkazy na jiné internetové stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a nevztahuje se na ně toto prohlášení. Pokud prostřednictvím těchto odkazů navštívíte jiné stránky, mohou od Vás provozovatelé takových stránek získat informace, které pak použijí v souladu s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů, které se od našeho prohlášení mohou lišit. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme, abyste se předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie těchto stránek.

Zabezpečení shromážděných údajů a uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, a to on-line i off-line, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Společnost Pramacom Prague používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů:

 • v případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy s Vámi (resp. z důvodu provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy) budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi Vámi a společnosti Pramacom Prague;
 • v případě zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti Pramacom Prague budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu Pramacom Prague. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). 

 • Právo na informace
Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. 
 • Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.
 • Právo na opravu
Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
 • Právo na výmaz
Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Pramacom Prague může Vaše údaje nadále uchovávat. 
 • Právo na omezení zpracování
V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek). 
 • Právo na přenositelnost údajů
Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.
 • Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 • Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů Pramacom Prague, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování Pramacom Prague může nicméně prokázat, že na její straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování. 

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

 • Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vyloučení odpovědnosti a duševní vlastnictví

Vyloučení odpovědnosti

Pramacom Prague usiluje v rámci svých možností o zajištění přesnosti a platnosti informací uveřejněných na internetových stránkách. Pramacom Prague nicméně nemůže garantovat přesnost, správnost a úplnost informací uveřejněných na internetové stránce. Pramacom Prague si vyhrazuje právo obsah internetových stránek kdykoli upravit, a to i bez předchozího upozornění.

Přestože společnost Pramacom Prague používá důkladná opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, nelze vzhledem k povaze internetu zajistit, že Vaše návštěva internetových stránek nebude ničím narušena a bude zcela bez rizika.

Společnost Pramacom Prague tudíž nenese žádnou odpovědnost:

 • za jakoukoliv nepřesnost či vynechání informací uveřejněných na internetové stránce 
 • za jakékoliv narušení internetové stránky či jakýkoliv výskyt chyb;
 • za jakoukoliv újmu způsobenou neoprávněným jednáním třetí strany, které zapříčinilo změnu informací uveřejněných na internetové stránce;
 • obecně za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu bez ohledu na její příčinu, původ, povahu nebo následky, zahrnující zejména ušlý zisk, ztrátu klientů, ztrátu dat či jakéhokoliv jiného nehmotného majetku vzniklou v souvislosti s (i) užíváním internetové stránky, (ii) nemožností užívat internetovou stránku či (iii) vložení důvěry v jakoukoliv informaci, která přímo či nepřímo vyplývá z internetové stránky.

Uživatel bere na vědomí toto vyloučení odpovědnosti a skutečnost, že užívá internetovou stránku na svou vlastní odpovědnost. 

Duševní vlastnictví

Internetové stránky a veškerý jejich obsah sestávající z textů, vyobrazení, grafiky, zvuků, animací a videozáznamů, včetně obchodních log a značek, jakož i uspořádání internetových stránek Pramacom Prague, jsou ve výlučném vlastnictvím Pramacom Prague (nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka) a jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoli užití, vytěžování či zužitkování internetových stránek a jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Pramacom Prague je zakázáno, s výjimkou jejich použití pro osobní potřebu, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Změny tohoto prohlášení

Pramacom Prague si v případě potřeby vyhrazuje právo toto prohlášení upravit či doplnit. Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

Kontaktujte nás

Pro výkon Vašich práv jako subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, nebo pokud máte jakékoliv komentáře týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo dotazy ohledně tohoto prohlášení, prosím kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: j.kuklova@pramacom.cz.